3.4.08

தனியே தன்னந்தனியே :)

வெளியே போகும் வரும் போதுகளில் ச்சும்மா ஐபோன் கொண்டு கிளிக்குவதுண்டு. இந்த முறை போட்டியின் தலைப்பில் அமைந்த (என நான் நினைக்கும்) ஒரு படம் இது - என்ன சோகத்திலோ அமர்ந்திருக்கின்றார் பூனையார்.

Photobucket - Video and Image Hosting


7 Comments:

Blogger Veera said...

நல்ல composition!

11:33 PM  
Blogger யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) said...

இந்த தனிமை இனிமையாக இருக்கிறது.

6:47 AM  
Blogger ராஜ நடராஜன் said...

முன்பே என்னிடம் ஒரு பூனை இருந்தது.போட்டிக்கு அனுப்பலாமென்றிருந்தேன்.நீங்கள் முந்திக் கொண்டீர்கள்.

5:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hello! I am Wangbu. I am from the Philippines. There are so many blogs in this world. I found your blog one of the most wonderful. I am happy to visit it 

5:42 AM  
Blogger காரூரன் said...

நன்றாக இருக்கின்றது. வாழ்த்துக்கள்.

7:43 AM  
Blogger நானானி said...

பாறையும் பூனையும் நல்ல பொருத்தம்!
வாழ்த்துக்கள்!!

10:24 AM  
Blogger சினேகிதி said...

facebook ல இருந்த 'தனியே 'என்று நினச்சிட்டன்...உங்கள விட பூனைக்குட்டிதான் பாவம்

8:51 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home