18.2.08

விடுமுறை நாளொன்றின் ஒளிப்படக் குறிப்புக்கள்

விரைவில் நாங்களும் கடற்கரை போவோம் :)


3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

உது கடற்கரையோ? கடக்கிறியோ?
அவுஸ்துரேலியாவுக்குப் போட்டி போடுறன் எண்டு விளப்பமில்லாமல் போடுறீர் காணும்

10:07 AM  
Blogger சயந்தன் said...

உது கடற்கரையோ? கடக்கிறியோ?
அவுஸ்துரேலியாவுக்குப் போட்டி போடுறன் எண்டு விளப்பமில்லாமல் போடுறீர் காணும்//

ஏன் அண்ணை இதில விரைவில் நாங்களும் கடற்கரை போவோம் :) எண்டுதானே இருக்கு. அதாவது இனிவரும் காலம் வின்ரர் முடிய.. இப்ப விளப்பம் போதுமோண்ணை ?

2:00 PM  
Anonymous suren said...

nice pictures. enjoy

12:13 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home