4.3.06

தஞ்சாவூரு மண்ணெடுத்து...

இதில பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மண்ணா அல்லது என்னது என்று சரியா தெரியெல்லை. எண்டாலும் மிக அற்புதமான motion graphics வகையைச் சார்ந்த இந்தத் துண்டு வீடியோவை நேரமிருந்தா நீங்களும் பாருங்க.. கொஞ்சம் நீளமானது..


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: Naanthan

அற்புதமாயிருக்கு..

11.22 6.3.2006

4:23 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home