30.1.06

யாழ்ப்பாணத்தின் ஐஸ்கிரீம்...


Image hosted by Photobucket.com


இந்தப் படத்த நான் யாழ்ப்பாணத்தில இருந்து பதிஞ்சனான். இப்ப பாக்கவும் நாவூறுது..

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: U.P.Tharsan

இந்தப்பதிவுக்கு நான் அப்பவும் மறுமொழி எழுதினான். இப்பவும் எழுதவேண்டும் போலயிருந்ததால் எழுதுகிறேன். :-)) ம்....... அந்த ஜஸ்கிறீமை மறக்கமுடியாது.

1.5 31.1.2006

4:08 PM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: கலாநிதி

ஐஸ்கிறிம் இருக்கு ஆக்கள் ஒருத்தரையும் காணம்

21.11 1.2.2005

7:16 AM  
Blogger à®•à®¾à®©à®¾ பிரபா said...

நல்லூரடியில இருக்கிற றிக்கோ கூல்பார் போலக்கிடக்கு

5:46 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home