14.7.05

யாழ்ப்பாணம் வரவேற்கிறது!

Image hosted by Photobucket.com
யாழ்ப்பாணத்தினுள் நுழையும் வாயில்

Image hosted by Photobucket.com
யாழ் நூல் நிலையத்தின் அண்மித்தாக

3 Comments:

Blogger à®µà®šà®¨à¯à®¤à®©à¯(Vasanthan) said...

செம்மணி வரவேற்பு வளைவு தானே?
அப்பிடியே செம்மணி வெட்டையையும் படம் பிடித்திருக்கலாமே.

8:10 AM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: Theepa

j'aime beaucoup te, tu ai déjà su, qui je suis? 2Jahren moi savent celui qui est saynathan? tu as trouvé ou pas

22.55 14.7.2005

2:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: Shiyam Sunthar

இதென்ன மொழி? பிரெஞ்சா?

19.37 15.7.2005

2:39 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home