4.7.07

நகல்த் துளி எத் துளி

இலையினில் தெறித்த துளிகளில் ஒன்று மட்டும் அசல் துளி அல்ல. அது எத்துளி..?

Photobucket - Video and Image Hosting

Photoshop Tutorial ஒன்றிலிருந்து -

1 Comments:

Blogger சினேகிதி said...

aga perusa irukira thuliya?

3:44 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home