29.6.07

நீர் விழுது !

கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான் கோழி தானும் ஆடிச்சாம். என்ன... நீர் விழுதுதானே..

Photobucket - Video and Image Hosting

லுசேர்ண் மாநிலம்

1 Comments:

Anonymous பூமபொடோ said...

எனக்கொரு உண்மை தெரிஞ்சாகோணும். உது விழுதோ வேரோ?

1:25 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home