10.9.05

மெல்பேணில் AR ரஹ்மான்

இப்பத்தான் நிகழ்வு முடிஞ்சு வீட்டை வந்தன். நித்திரை கொள்ளப்போறன் ஏனெண்டால் எனக்கு நித்திரை வருகுது. நன்றி

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: சயந்தன்

எனக்கு நித்திரை வருகுது. நன்றி

17.40 10.9.2005

8:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: செல்வா

பனங்காய்ப் பணியாரமே..!

17.41 10.9.2005

8:40 AM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: நித்திரை

நன்றி.என்னத்தை சொல்ல ?அசைலம் அடிக்கேல்லையோ AR ரஹ்மான் ?


17.42 10.9.2005

8:43 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home